سیستم های تهویه مطبوع


سمینار سیستم تهویه مطبوع با هدف معرفی تکنولوژی، سیستم ها و تولیدات نوین تهویه مطبوع شرکت  در تاریخ 20 اردیبهشت 1394 در هتل پارس مشهد
سیستم های تهویه مطبوع |
دی ۱۳, ۱۳۹۴

سمینار سیستم تهویه مطبوع با هدف معرفی تکنولوژی، سیستم ها و تولیدات نوین تهویه مطبوع شرکت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در هتل پارس مشهد

موضوع:سمینارمعرفی تکنولوژی،سیستم هاوتولیدات نوین تهویه وتهویه مطبوع شرکت سمینار توسط مدیران و کارشناسان شرکت هدف آشنایی مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران شهرمقدس مشهد با تکنولوژی، سیستم ها و تولیدات جدید...